ul. Promyk 4,
60-393 Poznań

+48 61 861 81 76
sekretariat@sp91.pl

Wyciąg z Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego

Szkoły Podstawowej Nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi

 

 1. Działania w ramach WSDZ

Szkoła Podstawowa jest pierwszym z pięciu etapów rozwoju zawodowego. (D. Super, za: CDZdlaM  „Poznański Ramowy Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego” – patrz załącznik nr.) Ten okres nauki odpowiada etapowi wzrostu i  dzieli się na podetapy:

 • Fantazji (4-10 r. ż.)
 • Zainteresowań (11-12 r. ż.)
 • Możliwości (13-14 r. ż.)

Odniesienie się do etapu rozwojowego pomoże efektywnie zaplanować zajęcia wpierające rozwój ucznia

Propozycje działań na 8 –letni cykl kształcenia:

Kształcenie wczesnoszkolne klasy I-III

Orientacja zawodowa dzieci w klasach I–III obejmuje w ramach obowiązkowych zajęć kształcenia ogólnego:

 • poznawanie własnych zasobów,- swoich zainteresowań, określanie ich, podanie przykładów swoich mocnych stron,

działania: zajęcia w świetlicy, pozalekcyjne, wycieczki, konkursy, zajęcia psychoedukacyjne.

 • świat zawodów i rynek pracy – uczeń odgrywa różne role zawodowe w zabawie, podaje nazwy zawodów, opisuje rolę zdolności i zainteresowań w wykonywaniu danego zawodu, posługuje się przyborami zgodnie z przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny,

działania: zabawy tematyczne, projekty, „warsztaty zawodowe”, wizyty w miejscach pracy, prezentacje zawodów, zajęcia psychoedukacyjne, nauka piosenek, wierszyków, opowiada kim chciałby zostać i co chciałby robić.

 • rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie, uzasadnia potrzebę uczenia się, wskazuje treści, które lubi uczyć się,

działania: prezentacja w formie zabawy typów szkół, pogadanka nakierowująca na cel uczenia się, zajęcia psychoedukacyjne ( techniki, indywidualny styl uczenia się),

 • planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno – zawodowych,

działania: aktywności wzmacniające postawy samodzielności i odpowiedzialności - wycieczki, dyżury klasowe, uroczystości szkolne i klasowe, projekty, zajęcia psychoedukacyjne ( od marzeń do realizacji, podejmowanie decyzji, planuję działania)

Na tym etapie kształcenia podejmowane działania dydaktyczno-wychowawcze kształtują właściwe postawy dziecka wobec pracy ludzkiej, zapoznają z różnorodnymi zawodami, szczególnie tymi z najbliższego otoczenia dziecka, zawodami ich rodziców i najbliższej rodziny i powinny mieć na celu:

1. rozwijanie zainteresowań, wzmacnianie wiary we własne siły,

2. poznawanie pracy w wybranych zawodach ( z najbliższego otoczenia) i kształtowanie właściwego stosunku do niej, zwrócenie uwagi na cechy w poszczególnych zawodach,

3. rozwijanie określonych umiejętności  i zdolności:

manualnych,

nawyku systematyczności, obowiązkowości,

zachęcanie do pracy w zespole

4. kształtowanie wyobrażeń zawodowych.

Oczekiwane  efekty - uczeń potrafi:

 • powiedzieć czym się interesuje, co lubi robić i jak realizuje swoje zainteresowania,
 • ma przekonanie o wartości pracy w życiu,
 • potrafi powiązać zawody z niektórymi cechami osobowości, które są w nich wymagane,
 • rozwija swoje predyspozycje zawodowe, potrafi powiedzieć o zawodzie swoich marzeń.

Orientacja zawodowa w klasach IV-VI

Orientacja zawodowa w klasach IV-VI polega na wstępnej analizie znaczenia pracy w życiu człowieka i w życiu społeczeństwa. Podczas lekcji przedmiotowych dzieci wstępnie poznają i oceniają różne cechy, własne możliwości i preferencje, potrzebne do wyboru kolejnego etapu kształcenia. Na tym poziomie kształcenia  w ramach obowiązkowych zajęć kształcenia ogólnego uwzględniamy:

 • poznawanie własnych zasobów , uczeń określa swoje zainteresowania, uzdolnienia, mocne strony, kompetencje, prezentuje je wobec innych osób:

działania: konkursy, gry, projekty, zajęcia pozalekcyjne, zajęcia psychoedukacyjne,

 • świat zawodów i rynek pracy –  wymienia różne grupy zawodowe, opisuje różne ścieżki ich uzyskiwania oraz podstawową specyfikę pracy w zawodach. Wie czym jest praca i jakie ma znaczenie w życiu człowieka, wie, że praca wnosi wartość społeczną  i ma korzyść osobistą, podaje czynniki wpływające na wybory zawodowe, posługuje się przyborami zgodnie z przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny.

działania: konkursy i wycieczki zawodoznawcze, prezentacje wybranych zawodów na lekcjach wychowawczych, zajęcia pozalekcyjne, zajęcia psychoedukacyjne, gry, orientacja zawodowa na lekcjach przedmiotowych,

Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie uczeń uzasadnia potrzebę uczenia się, wskazuje treści, których lubi uczyć się,  zna swój sposób uczenia się, wskazuje przedmioty, których lubi się uczyć, korzysta z różnych źródeł wiedzy, samodzielnie dociera do informacji,

działania: zajęcia psychoedukacyjne .( system edukacji, techniki i style uczenia się,) spotkania ze studentami i uczniami szkół średnich, konkursy, projekty, zajęcia pozalekcyjne.

 • planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno- zawodowych – uczeń opowiada kim chciałby zostać i co chciałby robić, próbuje samodzielnie podejmować decyzje w swoich sprawach,

działania: indywidualne portfolio, filmy i materiały multimedialne, gry, projekty (planowanie działań grupowych i własnych), przykłady karier, zajęcia psychoedukacyjne (planowanie, ustalanie celów, ćwiczenia w podejmowaniu decyzji)

Na tym etapie kształcenia podejmowane działania dydaktyczno-wychowawcze,  lekcje przedmiotowe  powinny mieć na celu:

 1. ułatwienie uczniom poznawanie siebie, swoich mocnych i słabych stron, analizę informacji o sobie w kontekście wymarzonego zawodu,
 2. dostrzeganie indywidualności dziecka, wspieranie jego walorów,
 3. wpajanie szacunku do pracy, podkreślanie znaczenia pracy w życiu każdego człowieka i  społeczeństw,
 4. prezentowanie siebie w roli zawodowej, kształtowanie cech charakteru niezbędnych
  w późniejszej pracy zawodowej: punktualność, obowiązkowość, systematyczność, doprowadzanie czynności do końca,
 5. rozwój zainteresowań, zdolności, umiejętności i sprawności przydatnych w pracy zawodowej,
 6. zachęcanie do podejmowania działań w kierunku indywidualnych planów zawodowych,
 1. dostarczanie uczniom wiedzy o zawodach i drogach kształcenia.

Metody i formy działań :

gry, zabawy, zajęcia w grupach,  integracyjne, konkursy, mini- wykład, pogadanka, prezentacje, dyskusje, burze mózgów, meta - plany, grupy zainteresowań.

 

Doradztwo zawodowe w klasach VII-VIII

Doradztwo zawodowe w klasach VII-VIII  uwzględnia udzielanie  pomocy uczniom w podjęciu trafnych decyzji wyboru dalszego kierunku kształcenia, wyboru zawodu i planowania rozwoju swojej kariery zawodowej i ma na celu:

 1. wskazanie potrzeby samopoznania i określenie własnych predyspozycji  zawodowych,
 2. zwrócenie uwagi na świadome i rozważne działanie w wyborze  kierunku dalszego kształcenia i wyborze zawodu, czynniki trafnego wyboru zawodu,
 3. poznanie sytuacji na rynku pracy, oczekiwań pracodawców,
 4. poznanie struktury kształcenia w Polsce i UE,
 5. znaczenie aktywności na rynku pracy, Krajowe Ramy Kwalifikacji Zawodowych 
 • poznawanie własnych zasobów , uczeń rozpoznaje własne zasoby: ograniczenia, stan zdrowia, uzdolnienia, mocne strony, kompetencje, prezentuje je wobec innych osób. Dokonuje analizy osiadanych informacji w planowaniu swojej ścieżki edukacyjno- zawodowej, określa swoje aspiracje, wartości i potrzeby w zakresie własnego rozwoju

działania: autoprezentacja (portfolio, scenki – rozmowa kwalifikacyjna tworzenie dokumentów) zajęcia psychoedukacyjne ( planowanie ścieżki edukacyjno – zawodowej), testy ( zainteresowań,  redyspozycji, wiedzy),  zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań, gry i zabawy, konkursy, projekty, debaty, dyskusje

 • świat zawodów i rynek pracy –  uczeń wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów, porównuje własne zasoby i preferencje z wymaganiami rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców, zna trendy zachodzące na współczesnym rynku pracy, wskazuje wartości związane z pracą, dokonuje autoprezentacji,

działania: konkursy i wycieczki zawodoznawcze, prezentacje wybranych zawodów, zajęcia pozalekcyjne, zajęcia psychoedukacyjne, gry edukacyjne, targi pracy i edukacji, wydarzenia tematyczne np. OTK, autoprezentacja, spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, współpraca z instytucjami i firmami.

 • Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie : uczeń - zna swój sposób uczenia się, określa znaczenie uczenia się przez całe życie, analizuje oferty szkół ponadpodstawowych, analizuje kryteria przyjęć  w kontekście rozpoznania swoich zasobów, ma wiedzę o kształceniu formalnym i poza formalnym,

działania: spotkania grupowe i indywidualne, zajęcia psychoedukacyjne (analiza własnych zasobów, debaty, burza mózgów, poszukiwanie źródeł informacji) spotkania ze studentami ( wymiany międzynarodowe) i uczniami szkół średnich, targi edukacyjne, seminaria

 • planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno- zawodowych – uczeń dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno- zawodowej samodzielnie lub przy wsparciu doradczym, uwzględniając własne zasoby określa cele i plany edukacyjno-zawodowe, planuje swoją ścieżkę edukacyjno – zawodową, uwzględniając konsekwencje podjętych celów.

działania: indywidualne portfolio, filmy i materiały multimedialne o tematyce zawodowej, autoprezentacja zawodowa ( scenki, rozmowa kwalifikacyjna, tworzenie dokumentów aplikacyjnych), zajęcia psychoedukacyjne  (planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej,  autoanaliza własnych zasobów w kontekście przyszłych decyzji,  podejmowanie decyzji) spotkania z doradcą.

                                                                                                                                                                                                                                                           

Doradca zawodowy
Aniela Kobusińska - Luty

0
0
0
s2smodern
powered by social2s

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice

– zapraszamy do współpracy

 

Wyzwania współczesnego rynku pracy wymuszają na nas potrzebę ciągłego obserwowania jego zmian. Pojawiają się nowe zawody, specjalności i nowe sposoby wykonywania pracy. Chcąc utrzymać swoją atrakcyjność  na rynku, pracownik powinien być  świadomy własnych kompetencji zawodowych i posiadać umiejętność dostosowania się do zmian. Zamiast tradycyjnie rozumianych zawodów – powstają profile stanowisk, które są opisem wymaganych na danym stanowisku kompetencji. Profile stanowisk stają się kombinacją wielu profesji, ponieważ w strukturze organizacji firm tworzy się zespoły zadaniowe o wielofunkcyjnym charakterze.

Dzisiaj ważne jest, aby nauczyć młodych ludzi jak zarządzać własną karierą, obserwować rynek pracy, modyfikować swoje plany. Chcąc efektywnie istnieć na rynku, na którym liczą się kompetencje - podstawowym zadaniem jest poznanie siebie, swoich mocnych stron. Jednym z priorytetowych zadań szkoły  i rodziców jest więc  przygotowanie młodych ludzi do wyboru, godnego
z zainteresowaniami i zdolnościami kierunku dalszego kształcenia, uwzględniającego wymagania rynku pracy, a także przygotowanie do późniejszego  efektywnego na nim funkcjonowania.

Niezwykle ważna jest umiejętność planowania kariery edukacyjno-zawodowej  przez uczniów, umiejętność podejmowania właściwych decyzji i dokonywania trafnych wyborów.  Na tym podstawowym etapie kształcenia nie jest to łatwą sprawą. Istotnym dla nas pytaniem jest więc: Jak pomóc młodemu człowiekowi, by decydował w zgodzie ze sobą, ale bez oderwania od społecznych realiów? 


Działania z zakresu edukacji i orientacji zawodowej realizowane w naszej szkole  pomagają w planowaniu i kształtowaniu kariery zawodowej. Obecnie wybór zawodu nie jest traktowany jako jednorazowy  akt, ale jako ciąg decyzji, proces kolejnych przybliżeń, który zaczyna się we wczesnym dzieciństwie i trwa przez całe życie człowieka.

Państwa  dzieci przygotowują się do podjęcia pierwszej -  jednej
z ważniejszych decyzji w swoim życiu, którą jest wybór dalszego etapu kształcenia w kontekście wizji przyszłej aktywności zawodowej.  Proces podejmowania decyzji zapewne nie tylko dla Państwa dzieci, ale i dla Was, Rodziców, jest ekscytujący i trudny. Dlaczego?

Choćby dlatego, że świat edukacji oraz pracy zmienia się dynamicznie. W większości w  podejmowanych decyzjach jesteście Państwo pierwszymi doradcami swojego dziecka. Łatwiej będzie wspierać swoje dziecko, jeśli będziecie Państwo posiadali informacje o talentach, możliwościach, zainteresowaniach swoich dzieci, o zmianach w systemie edukacji,
o najnowszych trendach  na rynku pracy.

Dlatego zapraszamy serdecznie Rodziców do aktywnego udziału w tym obszarze działania szkoły, w realizacji zadań Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego (WSDZ). Współpraca rodziców ze szkołą w zakresie wparcia ucznia w wybraniu ścieżki rozwoju edukacyjno-zawodowej ma na celu wspólne określenie potencjału dziecka. Trafny wybór ścieżki rozwoju osobistego i zawodowego oznacza, że uczeń potrafi ocenić swoje zasoby i możliwości. Ponadto posiada wiedzę na temat oferty edukacyjnej, przydatności zawodowej, rynku pracy.

Każdy uczeń w naszej szkole zakłada Portfolio. Zapraszamy do uczestniczenia w  tworzeniu Portfolio swojego dziecka i uzupełniania jego zawartości również swoimi spostrzeżeniami.

 

 

 Naszym wspólnym działaniem w dniach 21-25 października była realizacja  XI edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. (OTK)

Zaplanowaliśmy spotkania klasowe z ciekawymi ludźmi, pasjonatami, rodzicami prezentującymi ciekawe zawody, osobami, które chcą się podzielić swoimi doświadczeniami.  Hasło przewodnie  XI edycji OTK   „ Pasja, Profesja, Powołanie”

Zależy nam na aktywnym uczestniczeniu Rodziców w realizacji zadań WSDZ między innymi  poprzez prezentowanie swojej ścieżki edukacyjno-zawodowej.

 

doradca zawodowy
Aniela Kobusińska - Luty

 

0
0
0
s2smodern
powered by social2s