ul. Promyk 4,
60-393 Poznań

+48 61 861 81 76
sekretariat@sp91.pl

Odsłony: 1467

Innowacja pedagogiczna w ramach edukacji zawodowej
w Szkole Podstawowej Nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Poznaniu

 

Tytuł  innowacji:
  „Dzisiaj w szkole na Promyku – jutro w Wielkim Świecie”

 

Jest to innowacja programowo – metodyczna, wspierająca  edukację zawodową  kształceniem ogólnym  realizowanym w sposób aktywny z uwzględnieniem metody projektu, metody  Web Quest, zajęć warsztatowych, blokowych form realizacji treści programowych. Działaniami objęta jest cała szkoła, wszystkie etapy edukacyjne.

Wprowadzenie innowacji zostało poprzedzone diagnozą potrzeb uczniów  oraz  potrzeb wynikających ze zmian na rynku pracy i  koniecznością dostosowania kształcenia w szkole do tych zmian. Dzisiaj należy być przygotowanym do zarządzania swoją  karierą, co  jest  procesem, drogą, która prowadzi człowieka do zawodowego spełnienia, osobistej satysfakcji i utrzymania swojej zawodowej atrakcyjności na rynku pracy.

Metoda projektu daje możliwość nauczania interdyscyplinarnego i pozwala  uczniowi stworzyć scalony obraz świata. Proponowana w innowacji metoda projektu Web Quest wykorzystuje Internet, jako źródło informacji ucząc celowego i rozsądnego korzystanie  z zasobów wirtualnych, aktywizuje uczniów, uczy amodzielności, odpowiedzialności i krytycyzmu. Omawiany przez nauczyciela temat wspierany jest dodatkowymi informacjami do których uczeń dociera sam wykorzystując proponowane materiały źródłowe. Takie działanie poszerza wiedzę uczniów, pozwala uczniowi na budowaniu wiedzy w oparciu  o poszukiwanie, porządkowanie, selekcjonowanie informacji Internetu przy przestrzeganiu praw autorskich.

Celem innowacji jest więc wsparcie oferty edukacyjnej szkoły. Metody przyjęte  w programie uwzględniają działania rozwijające kluczowe kompetencje, przygotują ucznia do podjęcia decyzji edukacyjno -  zawodowej i mobilności zawodowej na zmieniającym się rynku pracy. Polityka personalna firm skupia się na kompetencjach a nie konkretnych zawodach. Przestaje być aktualne pytanie „kim chcesz być” a pojawia się pytanie „co chcesz robić” jak więc w takiej sytuacji określić konkretny, długoterminowy  cel zawodowy?

Przewidywane efekty wdrożenia innowacji:

Stworzona w ramach innowacji przestrzeń edukacyjna w szkole podstawowej rozpocznie proces uświadamiania uczniom swojej indywidualności, mocnych stron, zdolności i zainteresowań. Rozpoczniemy proces  przygotowania młodzieży do zarządzania swoimi zasobami osobowościowymi, tworzenia   sytuacji, w których działają i w ten sposób diagnozują swoje możliwości, mocne strony. Będą rozwijali  poczucie swojej wartości, nabywali kompetencji i optymistycznie postrzegali swoją zawodową   przyszłość – przyjmą aktywną postawę wobec swojego życia zawodowego i utrzymania zawodowej atrakcyjności na rynku pracy.

Problemy z trafnością decyzji edukacyjno-zawodowych uczniów wiążą się z brakiem samodzielności w podejmowaniu decyzji,  nieznajomością procesów zachodzących na rynku pracy i   preferowania dominującego modelu kształcenia, (szkoła średnia + studia). Dużą rolę ma tutaj do spełnienia właściwie realizowana edukacja na każdym etapie kształcenia.

Korzyści dla ucznia:

 Proponowane działania programu innowacyjnego wspierają ucznia w planowaniu i realizowaniu własnej drogi kariery, w określaniu zasobów swojej osobowości,
 przygotowuje go  do ich efektywnego wykorzystania na zmieniającym się rynku  pracy XXI wieku,  do całożyciowego zarządzania swoją karierą zawodową.

Zależy nam na tym, aby uczniowie byli przygotowani do odkrywania swojej indywidualności, swoich talentów, predyspozycji – dostrzegali szansę i możliwości ich wykorzystania na zmieniającym się rynku pracy. Byli świadomi znaczenia swojej aktywności w kreowaniu własnej kariery zawodowej i zaczęli nią zarządzać.

Doradca zawodowy

 Aniela Kobusińska - Luty

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
Kategoria: