ul. Promyk 4,
60-393 Poznań

+48 61 861 81 76
sekretariat@sp91.pl

Zintegrowany System Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie

Edukacja to nie tylko szkoły i uczelnie. Pracując i realizując różne pasje, przez całe życie zdobywamy nową wiedzę i umiejętności. W życiu zawodowym coraz ważniejsze staje się ich potwierdzanie poprzez wiarygodne dyplomy i certyfikaty. Dlatego wdrażany jest Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK).

Zintegrowany System Kwalifikacji obejmie także wiele certyfikatów i dyplomów nadawanych poza oświatą i szkolnictwem wyższym – zadbamy, by były one wiarygodne dzięki stosowaniu procedur zapewniania jakości. Potwierdzeniem tej wiarygodności będzie znak wskazujący jeden z ośmiu poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK).

Informacje o dyplomach i certyfikatach – jakich umiejętności dotyczą i gdzie można je zdobywać – będą dostępne dla wszystkich w rejestrze elektronicznym (Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji). Pozwoli to na porównywanie dyplomów i certyfikatów oraz ułatwi zdobywanie nowych zawodów. Pracodawcom łatwiej będzie oceniać przygotowanie kandydatów do pracy oraz planować rozwój zawodowy pracowników.

Dyplomy i certyfikaty z poziomem PRK będą bardziej rozpoznawalne nie tylko na polskim rynku pracy, ale też za granicą. Dzięki ich porównywalności z zagranicznymi dyplomami, Polacy będą mogli uzyskiwać cenne doświadczenie zawodowe w całej Europie. Natomiast przedsiębiorcy będą mogli łatwiej zdobywać zagraniczne zamówienia dzięki możliwości wykazywania się odpowiednimi kadrami.

Świat, gospodarka i rynek pracy ulegają szybkim przemianom. Nowym wyzwaniom nie sprostamy z umiejętnościami zdobytymi w młodości. Potrzebujemy coraz to nowych umiejętności i w dużych miastach i w małych miejscowościach, w firmach zdolnych do konkurencji na skalę europejską i światową, ale także w lokalnej, rodzinnej przedsiębiorczości. Dlatego warto docenić uczenie się w różnych formach, traktować pracę i aktywność społeczną jako nie mniej ważne źródło wiedzy i umiejętności, jak szkoła i uczelnia. Aby uczyć się przez całe życie i zdobywać nowe umiejętności wcale nie trzeba wracać do szkolnych ławek.

Więcej informacji o ZSK na portalu kwalifikacje.gov.pl.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Umiejętności przyszłości, czyli rynek pracy w 2030 roku
-
Raport „Future of skills. Employment in 2030”,

 

W świecie, w którym powtarzalne czynności przejmowane są przez maszyny, a przeciętna osoba będzie nie tylko zmieniała pracę, ale również zawód kilka razy w ciągu swojej kariery, kluczowe stają się kompetencje miękkie, takie jak praca w zespole, przywództwo, kreatywność, skuteczna komunikacja. Tych umiejętności nie da się nauczyć
z podręcznika, a jedynie przez trenowanie ich w prawdziwym działaniu. Te umiejętności będą zawsze “na czasie”, niezależnie od zmian technologicznych - są trudno zastępowalne przez maszyny i będą coraz bardziej potrzebne w zawodach przyszłości. Czasem określając je mianem “miękkich” pomniejszamy ich znaczenie, a powinniśmy przykładać taką samą wagę do ich rozwoju, jak na co dzień przykładamy do nauki fizyki, matematyki czy programowania.

Warto również pamiętać o kompetencjach cyfrowych - od tych podstawowych związanych z obsługą komputera, poprzez umiejętność wykorzystania narzędzi cyfrowych
w pracy i w biznesie aż po zaawansowane umiejętności programowania. Szacuje się, że w przyszłości 90% wszystkich zawodów będzie wymagało jakiejś formy kompetencji cyfrowych.

Specjaliści w  Raporcie „Future of skills. Employment in 2030”, - umiejętności przyszłości, czyli rynek pracy w 2030 roku wskazali na 6 czynników, które wpływają na rynek pracy przyszłości.

Oto one:

 • wydłużenie długości życia – średnia długość życia jest coraz dłuższa, co wpływa nie tylko na proces edukacji, ale również postrzeganie i planowanie ścieżek karier.
 • rozwój technologii – w oparciu o branżę IT. W dzisiejszych czasach, coraz więcej obszarów zmierza w kierunku wprowadzania nowoczesnych zmian, odchodząc od tradycyjnych rozwiązań. Kompetencje twarde powinien posiadać pracownik przyszłości a kompetencje miękkie, będą niezbędne by sprzyjać efektywnej współpracy w tym obszarze.
 • media społecznościowe – komunikacja poprzez tego typu nośniki przybiera coraz większa skalę. Wykorzystywane są nie tylko w celach prywatnych, ale powszechnie również w celach zawodowych. Wymagają przy tym umiejętności, które nie są związane jedynie z tekstem.
 • informatyzacja – zdecydowanie panuje trend na podążanie w kierunku informatyzacji, a co za tym idzie  następuje przyrostu ogromnej ilości danych.
 • wzrost znaczenia firm globalnych –to narzuca też trendy pożądanych umiejętności.
 • większa sieć powiązań i współzależności – na różnych płaszczyznach życia np.
  ekonomicznej, politycznej i społecznej.

 

Jakie są umiejętności idealnego pracownika?

Powyższe czynniki wyraźnie określają jakie umiejętności powinien posiadać idealny pracownik, w tak intensywnie zmieniających się warunkach. Są to między innymi:

 • zdolność do znajdowania głębszego sensu danego zagadnienia oraz dostrzegania istotnych kwestii na wielu płaszczyznach społecznych,
 • inteligencja społeczna, która zapewnia dobrą komunikację i odznacza się zdolnością   empatycznego podejścia do drugiego człowieka,
 • umiejętna współpraca w środowisku skupiającym przedstawicieli wielu kultur,
 • zdolność do efektywnej współpracy z zespołem, w środowisku wirtualnym,
 • zdolność do korzystania z nowych mediów jakie oferuje rynek,
 • zdolność do myślenia wykraczającego poza schematy. Adaptacja do szybko zmieniających się warunków i uzupełnianie wiedzy o nowe informacji,
 • zdolność do hierarchizacji informacji pod względem istotności,
 • umiejętne modelowanie procesów i zadań w taki sposób, by osiągnąć postawiony cel,

 inaczej globalne myślenie, które wykracza poza ramy danej dziedziny,

 • umiejętne wykorzystanie danych i zdolność do myślenia, które opiera się na zebranych informacjach i wykorzystaniu ich w  najbardziej efektywny sposób.

 

Jak wskazują wyniki raportu, coraz bardziej cenione są umiejętności wchodzące w zakres kompetencji miękkich. To właśnie zdolności sprzyjające współpracy oraz organizacji pracy własnej i adaptacji do dynamicznie zmieniających się warunków, stanowią klucz do efektywności. Warto również pamiętać o kompetencjach cyfrowych - od tych podstawowych związanych z obsługą komputera aż po zaawansowane umiejętności programowania.

           

Specjaliści tworząc raport starali się odpowiedzieć czy powinniśmy się obawiać automatyzacji. Rozwój nowych technologii stwarza realną możliwość poprawy obecnych warunków życia. Intensywny trend zmierzający w tym właśnie kierunku, spowodował rozważania na temat tego, jak w szerszej perspektywie czasowej będzie wyglądała sytuacja na rynku pracy. Perspektywy na rok 2030 ukazują badania, przeprowadzone przez międzynarodową grupę edukacyjną, zawiera niezbędne umiejętności, które z uwagi na zmiany w wielu płaszczyznach życia, będą poszukiwane przez pracodawców. Automatyzacja to najpewniejsza wizja przyszłości, w której to kierunku nieustannie zmierzamy. Może okazać się niezwykle pomocna w wielu obszarach. Powinniśmy postrzegać ją jako szansę, a nie zagrożenie czy wykluczenie. Maszyny nie odbiorą człowiekowi pracy lecz  nowości technologiczne zdecydowanie zmienią rynek pracy. Tym samym już teraz nastał czas weryfikacji posiadanych umiejętności i pracy nad tymi, które będą cenione w przyszłości. Kluczem jest jednak odpowiednie nastawienie do tego procesu.

 

Kim będzie idealny pracownik w 2030 roku?

Raport „Future of skills. Employment in 2030” wyraźnie wskazuje na to, że w roku 2030 zdecydowanie pożądane na rynku pracy, będą umiejętności interpersonalne (psychospołeczne), systemowe, społeczne i poznawcze. Ukazuje on także dziedziny, które staną się kluczowe w życiu zawodowym w przyszłości. Są to między innymi dziedziny związane z zarządzaniem, naukami ścisłymi i językami obcymi. Kluczem do sukcesu idealnego pracownika przyszłości, będzie umiejętność szybkiej adaptacji do zmieniających się warunków i zdolność do szybkiego i efektywnego uczenia się nowych zagadnień. Krótko mówiąc, człowiek musi nadążać za rozwojem i zmianami technologicznymi, by móc je sprawnie kontrolować i ulepszać.

Ponadto cenione będą między innymi takie umiejętności jak:

 • zdolność do logicznego myślenia i dedukcji;
 • zdolność rozwiązywania problemów i działania z innymi;
 • umiejętność adekwatnej oceny sytuacji i zdolność do podejmowania decyzji;
 • zdolność do efektywnego komunikowania się;
 • umiejętne monitorowanie i ocena wyników;
 • umiejętne zarządzanie czasem, finansami i ludźmi;
 • zdolności negocjacyjne;
 • perswazja;
 • kreatywność;
 • zdolność do wizualizowania;
 • autorefleksyjne spojrzenie na swoje działanie oraz posiadaną przez siebie wiedzę.

 Jakie obszary zdominują rynek pracy w przyszłości?

Raport wskazuje, iż prym pod względem perspektywicznych obszarów rozwoju, stanowić będą: technologie, nauki ścisłe, przyrodnicze i medyczne oraz języki obce. Wśród  pożądanych kierunków znajdą się także te związane z:

 • budownictwem,
 • ekonomią,
 • komunikacją medialną,
 • zarządzaniem,
 • bezpieczeństwem,
 • produkcją żywności i przetwórstwem.

Nadal należy jednak pamiętać, że intensywne zmiany jakie zajdą poprzez automatyzację, mogą całkowicie zmienić oblicze wykonywania zawodów związanych z tymi obszarami wiedzy.

Podsumowanie
Dotychczasowe raporty, trendy wyraźnie wskazują, że umiejętności interpersonalne nie tracą na atrakcyjności, a wręcz przeciwnie. Coraz więcej firm poszukuje osób, które je posiadają, by efektywna praca zespołowa była możliwa. Dopiero wówczas organizacja jest w stanie osiągnąć zamierzone cele na drodze do sukcesu.

                                                                                                                                                                                  Aniela Kobusińska – Luty
                                                                                                                                                                                      doradca zawodowy

Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-future-skills-umiejetnosci-przyszlosci-czyli-rynek-pracy-w-2030

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s